Nokia C6 00 - Feilsøking

background image

Feilsøking

Hvis du ønsker å se vanlige spørsmål om

enheten, går du til www.nokia.com/

support.
SPØRSMÅL: Hva er passordet mitt for

låskoden, PIN-koden eller PUK-koden?

SVAR: Standard låskode er 12345. Kontakt

forhandleren av enheten hvis du glemmer

låskoden. Hvis du glemmer en PIN- eller

PUK-kode, eller hvis du ikke har mottatt en

slik kode, kan du kontakte leverandøren

av nettverkstjenester.

Hvis du vil ha informasjon om passord, kan

du kontakte tilgangspunktleverandøren,

for eksempel en Internett-

tjenesteleverandør eller leverandør av

nettverkstjenester.

SPØRSMÅL: Hvordan lukker jeg et

program som ikke svarer?

SVAR: Velg

Valg

>

Vis åpne

programmer

, og bla til programmet ved

hjelp av menytasten. Trykk og hold nede

menytasten for å åpne programmet, og

velg

Valg

>

Avslutt

.

SPØRSMÅL: Hvorfor virker bildene

uskarpe?

SVAR: Kontroller at beskyttelsesvinduene

for kameralinsen er rene.

112 Feilsøking

© 2011 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

background image

SPØRSMÅL: Hvorfor vises manglende,

misfargede eller lyse punkter på

displayet hver gang jeg slår på

enheten?

SVAR: Dette er karakteristisk for denne

typen display. Noen display kan inneholde

piksler eller punkter som forblir på eller

av. Dette er normalt, og ikke en feil.

SPØRSMÅL: Hvorfor kan ikke Nokia-

enheten etablere en GPS-tilkobling?

Sv: Det kan ta alt fra noen få sekunder til

flere minutter å opprette GPS-tilkobling.

Det kan ta lengre tid å opprette GPS-

tilkobling i en bil. Hvis du er inne, kan du

gå ut for å få bedre signal. Hvis du er ute,

kan du forflytte deg til et mer åpent

område. Sørg for at hånden din ikke

dekker enhetens GPS-antenne. Hvis

værforholdene er dårlige, kan

signalstyrken påvirkes. Noen kjøretøy har

fargede (atermiske) vinduer, som kan

blokkere satellittsignalene.

SPØRSMÅL: Hvorfor finner jeg ikke min

venns enhet mens jeg bruker

Bluetooth-tilkobling?

SVAR: Kontroller at begge enhetene er

kompatible, har aktivert Bluetooth-

tilkobling og ikke er i skjult modus.

Kontroller også at avstanden mellom de to

enhetene ikke er mer enn 10 meter, og at

det ikke er noen vegger eller andre

hindringer mellom enhetene.

SPØRSMÅL: Hvorfor kan jeg ikke

avslutte en Bluetooth-tilkobling?

SVAR: Hvis en annen enhet er koblet til

enheten din, kan du lukke tilkoblingen fra

den andre enheten eller deaktivere

Bluetooth-tilkobling i enheten din. Velg

Meny

>

Innstillinger

og

Tilkobling

>

Bluetooth

>

Bluetooth

>

Av

.

SPØRSMÅL: Hvorfor kan jeg ikke se

tilgangspunktet for et trådløst LAN

(WLAN) når jeg vet at jeg er innenfor

det riktige området?

SVAR: Tilgangspunktet for WLAN bruker

kanskje skjult SSID (Service Set Identifier).

Du kan bare få tilgang til nettverk som

bruker skjult SSID, hvis du vet korrekt SSID

og har opprettet et Internett-

tilgangspunkt for WLAN for nettverket på

din Nokia-enhet.

SPØRSMÅL: Hvordan slår jeg av trådløst

LAN (WLAN) på min Nokia-enhet?

SVAR: WLAN på Nokia-enheten slås av når

du ikke er tilkoblet, eller prøver å koble til

et annet tilgangspunkt, eller ikke søker

etter tilgjengelige nettverk. Hvis du vil

redusere batteriforbruket ytterligere, kan

du angi at din Nokia-enhet ikke skal søke

etter, eller skal søke sjeldnere etter

tilgjengelige nettverk i bakgrunnen.

WLAN deaktiveres mellom søk i

bakgrunnen.

Du gjør følgende for å endre innstillingene

for søking i bakgrunnen:
1 Velg

Meny

>

Innstillinger

og

Tilkobling

>

Trådløst LAN

.

Feilsøking 113

© 2011 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

background image

2 Hvis du vil øke tidsintervallet for

bakgrunnsskanning, justerer du tiden

i Søk etter nettverk. Velg

Vis WLAN-

tilgjengelighet

>

Aldri

for å stoppe

bakgrunnsskanninger.

3 Velg

Tilbake

for å lagre endringene.

Når

Vis WLAN-tilgjengelighet

er satt

til

Aldri

, vises ikke ikonet for WLAN-

tilgjengelighet på startskjermen. Du

kan imidlertid likevel søke etter

tilgjengelige WLAN-nettverk manuelt,

og koble til WLAN-nettverk som

vanlig.

SPØRSMÅL: Hva gjør jeg hvis minnet er

fullt?

SVAR: Slett elementer fra minnet. Hvis

Ikke nok minne til å utføre operasjon.

Slett noen data først.

eller

Lite minne.

Slett noen data fra telefonminnet.

vises

når du sletter flere elementer samtidig,

sletter du ett element om gangen og

begynner med de minste elementene.

SPØRSMÅL: Hvorfor kan jeg ikke velge

en kontakt for meldingen min?

SVAR: Kontaktkortet inneholder ikke et

telefonnummer, en adresse eller en e-

postadresse. Velg

Meny

>

Kontakter

og

den relevante kontakten, og rediger

kontaktkortet.

SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg avslutte

datatilkoblingen når enheten starter

en datatilkobling igjen og igjen?

SVAR: Det kan være at enheten forsøker å

hente en multimediemelding fra

sentralen for multimediemeldinger. Hvis

du vil hindre enheten i å opprette en

datatilkobling, velger du

Meny

>

Meldinger

og

Valg

>

Innstillinger

>

Multimediemelding

>

Multimediehenting

. Velg

Manuell

for at

sentralen for multimediemeldinger skal

lagre meldinger slik at de kan hentes

senere, eller

Av

for å ignorere alle

innkommende multimediemeldinger.

Hvis du velger

Manuell

, får du et varsel når

du har en ny multimediemelding i

multimediemeldingssentralen. Hvis du

velger

Av

, vil enheten ikke opprette noen

nettverkstilkoblinger i forbindelse med

multimediemeldinger.

Hvis du bare vil at enheten skal bruke en

pakkedatatilkobling hvis du starter et

program eller en handling som krever det,

velger du

Meny

>

Innstillinger

og

Tilkobling

>

Admin.innst.

>

Pakkedata

>

Pakkedatatilkobling

>

Ved behov

.

Hvis dette ikke hjelper, slår du enheten av

og deretter på igjen.

SPØRSMÅL: Kan jeg bruke Nokia-

enheten som et faksmodem sammen

med en kompatibel PC?

SVAR: Du kan ikke bruke enheten som et

faksmodem. Men med viderekobling

(nettverkstjeneste) kan du viderekoble

innkommende faksanrop til et

faksnummer.

SPØRSMÅL: Hvordan kalibrerer jeg

skjermen?

SVAR: Skjermen er kalibrert på fabrikken.

Hvis det er nødvendig å kalibrere

skjermen på nytt, velger du

Meny

>

Innstillinger

og

Telefon

>

Berør.inntasting

>

Kalibrering

berør.skjerm

. Følg instruksjonene.

114 Feilsøking

© 2011 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.